Truede bestander av fisk i havet

Det har dessverre blitt slik at mange av fiskeartene i havene våre er truet med utryddelse. Det er flere årsaker til dette, men de viktigste er nok at vi ødelegger leveområdene til hver enkelt art. Klimaendringene er også en stor årsak og det sies at 10 % av artene kan forsvinne for hver grad jordas gjennomsnittstemperatur økes med. Som om ikke dette alene er nok, er det også slik at vår aktivitet bidrar til å spre fremmede arter. Dermed fortrenges de artene som egentlig holder til i det enkelte område. Når det kommer til havet, er blant annet overfiske en medfølgende årsak til at fiskebestandene kollapser.

Her kommer litt informasjon om truede bestander av fisk utenfor Norskekysten:

Kysttorsk er en art de fleste kjenner til. I allefall de som er oppvokst langs kysten. Den kan få en lengde på oppimot to meter og veie rundt 90 kilo. Dessverre har dette blitt en sjelden fisk å se i våre dager. Det har vært full stans i all fiske av kysttorsk siden 2004, og det er heller ikke lov å fiske nordsjøtorsk. Dessverre hjelper ikke dette påbudet da kvoten overskrides hvert år.

Hummer befinner seg helt opp til Tysfjord i Nord-Norge, men bestanden i Norge har aldri vært så lav som nå. Dette skyldes for det meste slike ting som overfiske, ulovlig fiske og en manglende forvaltning.

Lomvi er ikke en fisk men en av Norges aller viktigste sjøfulgarter. Bestanden av den nordnorske lomvi samt ulike underarter, som sildemåka, er i en elendig forfatning og situasjonen er svært alvorlig. Bestanden har faktisk sunket med så mye som 98 % på 40 år. Det er overfiske, miljøgifter og klimaendringer som er skyld i at vi mister denne viktige hekkefuglen langs kysten vår.

Ål er truet av overfiske og av aktivitetene vi mennesker driver med. Det er overfiske ved hjelp av åleruser i Skagerrak-området som sørger for å utrydde ålen.

Uer finnes i tre varianter i de norske farvann. Denne fiskearten lever på dypt vann, faktisk helt ned på rundt tusen meter. Det anbefales stopp i fiske av uer på grunn av den rekordlave bestanden. Dessverre er uer gjerne en bifangst når man er ute for å fiske annet fisk. Til tross for at det anbefales stans i fisking av uer er det likevel tillatt i Norge.

Kveite er en av våre største beinfisk og hunnene kan bli nesten fire meter lange og veie rundt 300 kg. De kan til og med komme opp i den anselige alderen av 50 år. De lever på dypt vann og bruker lang tid på å bli kjønnsmoden og derfor er den svært sårbar overfor overfiske. Siden kveita lever lenge samler den også opp mye miljøgifter. Dessverre er bestanden nå på drastisk vei ned.

Havsil er det man kaller en industrifisk som males opp til fiskemel og gis til oppdrettslaksen. Selv om den ikke brukes til menneskemat er den viktig for økosystemet, da den også gir mat til mange arter av sjøfugl samt annen fisk. Bestanden av denne fisken har nå nærmes kollapset og derfor er det full stopp i fisking etter denne fisken.

Privacy Policy